Usvojen budžet Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu u iznosu od 9.292.357 KM

Općinsko vijeće Bosanska Krupa danas je održalo 27. redovnu sjednicu. Među materijalima o kojima je raspravljano najveću pažnju su privukli Prijedlog budžeta za 2019. godinu i Prijedlog odluke o proglašenju Grada Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našle su se i odluke koje se odnose na komunalne takse, komunalnu potrošnju, program kapitalnih investicija, akte javnih ustanova.

Na početku sjednice razmatran je i usvojen Prijedlog budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu. Ukupno planirani prihodi, primici i finansiranje u Prijedlogu budžeta za 2019. godinu iznose 9.292.357 KM i u odnosu na Nacrt budžeta su povećani za iznos od 1.885.113 KM ili oko 25 %. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 7.699.676 KM, više za 367.432 KM nego u Nacrtu. Porezni prihodi iznose 4.743.914 KM, a neporezni 2.646.304 KM. Ukupni rashodi se planiraju u iznosu od 7.055.582 KM, više za 363.639 KM ili 5,5 % u odnosu na Nacrt. Uz Prijedlog budžeta usvojena je i odluka kojom se reguliše način izvršavanja budžeta, prioriteti plaćanja, upravljanje prihodima i rashodima, primicima i izdacima, finansijsko izvještavanje i druga pitanja vezana za izvršavanje budžeta.

Prijedlog odluke o proglašenju Grada Bosanska Krupa prihvaćen je jednoglasno. Prvi je to korak u procesu dobijanja statusa grada koji bi Bosanskoj Krupi mogao donijeti višestruke koristi poput većeg ugleda i utjecaja, značajnijeg interesa investitora i turista, te olakšanog pristupa EU fondovima.

Načelnik Armin Halitović, na čiju je inicijativu usvojena odluka i pokrenut proces, ističe da Bosanska Krupa zaslužuje status grada iz više razloga, prije svega zbog svog posebnog historijskog i kulturnog značaja. Općinski načelnik odluku upućuje Vladi Federacije BiH radi izrade zakona o gradu Bosanska Krupa, te upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Usvojena je i odluka kojom se utvrđuje visina komunalnih taksa i način plaćanja, kao i komunalna tarifa. Ova se odluka od trenutno važeće razlikuje po tome što propisuje i zone kao kriterije po kojima će se obračunavati visina takse. Veću taksu će plaćati oni koji se nalaze u strogom centru općine ili u 1. zoni. Posebno se to odnosi na takse koje se plaćaju za korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije, a koje su se do sada obračunavale za svaki uređaj pojedinačno na svakoj pojedinačnoj lokaciji na kojoj je instaliran i to u navedenim iznosima a da nisu propisani kriteriji koji su bili odlučujući za utvrđivanje visine taksi za telekom operatere.

Općinsko vijeće je danas podržalo i Prijedlog odluke o usvajanju Programa kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa za period 2019.-2023. god. Osnovni cilj PKI je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata. Često je i uslov za dobijanje vanjskih sredstava, donacija, grantova i subvencija, finansiranje iz pretpristupnih fondova. U izradu PKI bili su uključeni i građani. Putem javnog poziva dostavljali su svoje prijedloge projekata. Zaprimljeno je četrdeset pet prijedloga od petnaest predlagača koje je prema posebno utvrđenim kriterijima bodovao i u skladu s tim u listu prijedloga uključio Koordinacioni tim. Najveći broj projekata, trideset, aplicirale su općinske službe. Javne ustanove i preduzeća osam, nevladine organizacije četiri, mjesne zajednice jedan, građani jedan i privatni sektor jedan. Mahom se odnose na kanalizaciju, vodovod, otpad, puteve, turizam, zaštitu okoliša, sport, u manjem obimu na privredu, ekonomiju i elektrifikaciju. Njihova ukupna vrijednost iznosi 40.497.006 KM. Ovo je dokument koji predstavlja petogodišnji plan kapitalnih prioriteta i koji se ažurira na takav način da svako naredno izdanje obuhvata petogodišnji investicioni program.

Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu je također dobio podršku većine vijećnika. Programom finansiranja komunalnih djelatnosti za 2019. godinu utvrđuje se: obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje iznosi 605.511,45 KM.

Među prihvaćenim materijalima na današnjoj sjednici su i Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, te programi rada javnih ustanova „Centar za socijalni rad" i „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" za 2019. godinu. Na kraju je k znanju primljena Informacija Policijske stanice o stanju sigurnosti za novembar 2018. godine.

Pretplati se na objave

Broj posjetilaca

Ko je na portalu: 13 gostiju i nema prijavljenih članova

Fotografije

Kontakt informacije

+387 61 798 486

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

77240, Bosanska Krupa