Održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa


Jučer je održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu bilo je trinaest tačaka koje su se između ostalog odnosile na Budžet, prodaju zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Pilana", odluku o dodjeli i prodaji općinskih stanova, kao i akte Sportskog saveza, JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje", mjesnih zajednica, Općinskog pravobranilaštva.

Nakon vijećničkih pitanja razmatran je i prihvaćen Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu. Time je određeno samo da će se sredstva planirana za mjesne zajednice raspoređivati zaključkom Općinskog načelnika na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti.

U svrhu privlačenja investitora i izgradnje novih proizvodnih pogona prihvaćen je i Prijedlog odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana". Radi se o zemljištu površine 8.880 m² - trafostanica, plac i slagalište stare pilane. Početna cijena zemljišta utvrđena na osnovu procjene vještaka građevinske struke iznosi 222.000,00 KM. Prodaju nekretnine Općinski načelnik izvršit će putem oglasa.

Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije. Tako je za novog člana izabrana Miljana Adamović.

Nacrt odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Bosanska Krupa ima pravo raspolaganja je također dobila podršku većine vijećnika. Odlukom se utvrđuju uslovi, kriteriji i postupak dodjele i prodaje stanova na kojima Općina Bosanska Krupa ima pravo raspolaganja, shodno važećoj zakonskoj regulativi kojom je regulisana ova oblast. Nacrt je upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu a za centralnu raspravu određen je 29. maj u 12.00 sati u sali Doma kulture.

Prihvaćen je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o produženju mandata v.d. direktora JKP „10. Juli" d.o.o. Bosanska Krupa na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja procedure za izbor direktora.

Usvojen je i niz akata Sportskog saveza i to Izvještaj o izvršenju programa rada za 2018. godinu; Finansijski izvještaj za 2018. godinu; Program rada za 2019. godinu; Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Pravilnik o raspodjeli sredstava za 2018. godinu.

Svi prisutni vijećnici podržali su Izvještaj o izvršenju prihoda i rashoda za period 1.1.-31.12.2018. godine. Za izvještajni period, ukupni prihodi, primici i finansiranje su izvršeni u iznosu od 10.703.020 KM, što čini 95,49% u odnosu na ukupno planirani iznos budžeta od 11.208.366 KM. Najveće izvršenje u ukupnom iznosu imaju porezni prihodi i to 4.466.952 KM odnosno 96,75% u odnosu na planirani iznos poreznih prihoda od 4.616.813 KM. Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje su izvršeni u iznosu od 9.714.689 KM a što čini 86,67% u odnosu na ukupno planirane. Isti su se izvršavali u okviru planiranih iznosa.

Jednoglasno je prihvaćen i Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu. Budžet za ovu godinu planiran je u iznosu od 11.208.366 KM. Izvršenje ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja je bilo u iznosu od 10.703.020 KM, što čini 95,49% u odnosu na ukupno planirani budžet. Izvršenje ukupnih rashoda, izdataka i finansiranja je bilo u iznosu od 9.714.689 KM što čini 86,75% u odnosu na ukupno planirani budžet. Prema obrascu račun prihoda i rashoda Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu, ukupni prihodi su izvršeni u iznosu od 7.950.398 KM, a ukupni rashodi u iznosu od 7.421.847 KM, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 528.551 KM.

Usvojeni su i izvještaji o radu JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa i to za 2018. godinu, te prva tri mjeseca 2019. godine. Potom i i izvještaji o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu za 15 mjesnih zajednica.

Jedini materijal koji je razmatran a koji nije prihvaćen na 31. sjednici Općinskog vijeća je Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu.

Pred kraj sjednice jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog „Platforme za mir". To je strateški dokument nastao u toku realizacije USAID-ovog PRO-budućnost projekta čiji su partneri i preko 70 lokalnih zajednica u državi, među njima i Bosanska Krupa. Njegov cilj je izgradnja mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. "Platformu za mir" do sada su usvojili Predstavnički dom, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, te 10-ak općinskih vijeća.

Informaciju Policijske stanice o stanju sigurnosti za februar i mart 2019. godine vijećnici su po običaju samo primili k znanju.